Plany Zagospodarowania Przestrzennego Sołacza

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całego Sołacza w granicach ulic: Pułaskiego, Wojska Polskiego i Niestachowska oraz linia kolejowa Poznań - Piła został przygotowany do uchwalenia na sesji Rady Miasta w dniu 11 maja 2010 r. W tym kształcie plan nie został uchwalony i w dniu 31 sierpnia 2010 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o sporządzeniu planów dla czterech części historycznego Sołacza.

Sołacz - część A

Jedyny z czterech planów, który został uchwalony i obowiązuje od 3.01.2017 r.

Sołacz - część B

Planuje się:
  • wyłożenie do publicznego wglądu - 11.2017,
  • skierowanie projektu planu do Rady Miasta w celu uchwalenia - 03.2017.

Obecnie (lipiec 2017) trwają analizy dla nieruchomości zlokalizowanych pomiędzy ulicami Grudzieniec i Litewską dotyczące przebiegu projektowanego układu komunikacyjnego o charakterze publicznym i wewnętrznym.

Sołacz - część C

W dniu 26.10.2017 spotkaniem z mieszkańcami rozpoczęto II konsultacje społeczne. Do pobrania: mapa i projekt uchwały.

Po zakończeniu konsultacji społecznych (20.11.2017) zaplanowano:
  • opiniowanie wewnętrzne,
  • opiniowanie i uzgadnianie projektu,
  • wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu,
  • skierowanie projektu planu do Rady Miasta w celu uchwalenia.

Całość planowano zakończyć w marcu 2018 roku.

Sołacz - część D

Ze względu na wysokie koszty związane z uchwaleniem planu dotyczące realizacji ul. św. Wawrzyńca oraz dworca Grudzieniec szacowane na ok. 30 mln zł, wstrzymano prace nad planem. Obecnie trwają analizy dotyczące możliwości wydzielenia terenów zabudowy mieszkaniowej do odrębnego postępowania i przygotowania projektu planu bez obszaru ul. św. Wawrzyńca i dworca Grudzieniec. Radny Jan Sulanowski otrzymał od Zastępcy Prezydenta infotmacje na temat prac przy planie dla Sołacza D - do pobrania tutaj.

Studium uwarunkowań

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen- nego miasta Poznania teren Sołacza oznaczony jest symbolem ZW2. Nasze wnioski do projektu Studium dostępne są tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki