Przywrócenie strumienia Bogdanka na Golęcinie

2016-07-20

W ramach prac Zespołu do spraw zagospodarowania Golęcina tzw. strona społeczna, czyli radni osiedlowi, zgłosiła propozycję odsłonięcia strumienia Bogdanka na terenie objętym pracami zespołu.

Celem przywrócenia Bogdanki jest między innymi: zachowanie ciągłości kręgosłupa zachodniego klina zieleni, znaczenie krajobrazotwórcze, odtworzenie dawnego naturalnego przebiegu cieku wodnego, poprawa mikroklimatu i bilansu wodnego, pozyskanie wody do nawadniania terenu, odnawialne źródło ciepła dla ewentualnych pomp ciepła.

Prace koncepcyjne nie były na tyle szczegółowe żeby określić technicznie na czym ma polegać odkrycie Bogdanki.

Powstało nieporozumienie, które doprowadziło do wyrażenia przez instytucje miejskie (w tym Wydziału Ochrony Środowiska) szeregu opinii negujących zasadność czy wręcz możliwość przeprowadzenia takiej inicjatywy. Nieporozumienie wyniknęło z domniema- nia, że strona społeczna chce usunąć istniejące rury, w których obecnie płynie Bogdanka i zamienić Golęcin w drugi park Wodziczki - z okresowym zalewaniem okolicy.

Zatem wyjaśniamy, że Strona społeczna nie dąży do takiego rozwiązania, co więcej uważamy je za niewskazane z kilku powodów:

  • Znacznie większy koszt wynikający z rozbierania rur.
  • Konieczność przewidywania wzbierania wody przy ulewach i ewentualnego zalewania okolicznego terenu.
  • Utrudnione czyszczenie i naprawa (dzięki pozostawieniu rur będzie tam można skierować wodę odkrytej Bogdanki i na pewien niezbędny czas osuszyć jej koryto).

Wyjaśnienia wymagają również następujące aspekty:

  • Długość odkrytego koryta Bogdanki powinna być dostosowana do możliwości natury technicznej, a jej przebieg nie powinien kolidować z istniejącymi rurami.
  • W nowym korycie (odpowiednio ukształtowanym i wzmocnionym) ma płynąć woda Bogdanki w stosownie dobranej ilości, możliwie stałej, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Mamy nadzieję, że te wyjaśnienia pomogą w podjęciu decyzji co do przywrócenia strumienia Bogdanka na terenie Golęcina.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki