Wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego

2010-11-16

Wywołanie dla historycznej dzielnicy Sołacz czterech osobnych planów zagospodarowania przestrzennego należy uznać za zabieg taktyczny, nie mający związku z istotą planowania przestrzennego, ponieważ nie da się rozdzielić właściwych dla tego obszaru powiązań i zależności środowiskowych, komunikacyjnych, klimatycznych i historycznych. Nie da się również oddzielić funkcji mieszkalnej Sołacza od jego znaczenia jako podstawowego elementu zachodniego klina zieleni, który w planie Poznania spełnia rolę korytarza napowietrzającego i przewietrzającego miasto, jest miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Znane są opracowania wykonane w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, które na przykład dla kwartału między ulicami Poleską, Grudzieniec, Niestachowską i Parkiem Sołackim, jednoznacznie dokumentują nieprzydatność gruntu dla normalnego posadowienia budynków. Planując tam jakąkolwiek zabudowę, należy się liczyć ze zwiększonym kosztem i skomplikowanymi technikami posadowienia (np. palowanie, wiercenia, wymiana gruntu itp.). Znany jest też stan techniczny wielu budynków przy ul. Litewskiej i Bocianiej, w których części podziemne budynków są permanentnie zalewane na skutek okresowego wzrostu poziomu wód gruntowych lub przez przepływające cieki podziemne.

Z kolei obniżenie poziomu wód gruntowych, niezbędne dla posadowienia budynków, może mieć wpływ na zieleń Parku Sołackiego, Parku Wodziczki i Alei Wielkopolskiej, a dwa z tych układów zieleni stanowią zabytki wpisane do rejestru zabytków. Będzie to miało również negatywny wpływ na całość szaty roślinnej i świat zwierzęcy.

Jeśli zatem w obecnie opracowywanych planach miałby być powtórzony sposób zagospodarowania terenu z poprzedniego projektu planu, to będzie on generował negatywne zmiany w środowisku naturalnym, stosunkach gruntowo - wodnych i klimacie Poznania, pogarszając jednocześnie warunki odpoczynku i rekreacji mieszkańców Poznania.

Wnioskujemy, aby Prognoza Wpływu na Środowisko obejmowała teren całego historycznego Sołacza, a więc co najmniej teren pomiędzy ulicami Niestachowską, Wojska Polskiego, Urbanowską, Pułaskiego i nasypem torów kolejowych wzdłuż ulicy Grudzieniec.

Wnioskujemy też, aby nowe plany zagospodarowania przestrzennego nie były planami inwestycyjnymi eliminującymi tereny zielone lecz planami chroniącymi Sołacz i dolinę Bogdanki przed zabudową mieszkaniową, nawet tą pozornie ekstensywną.

zobacz całość wniosków
© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki