Koniec czyszczenia stawów Sołackich

2020-06-03

W piątek 29 maja odbył się odbiór czteroletniego zadania, którego celem było oczyszczenie stawów w parku Sołackim. Stawy Sołackie mają charakter akwenów zaporowych, wpływa do nich woda z wielu kolektorów deszczowych. Powoduje to osadzanie się różnych zanieczyszczeń, co prowadzi do zamulania stawów. Stąd potrzeba, by co jakiś czas przeprowadzać ich odmulanie.

W 2016 roku rozpoczęły się prace w górnym biegu cieku wodnego. W ostatniej kolejności był tak zwany duży staw Sołacki.

Oczyszczenie tego stawu było przeprowadzone w inny sposób niż poprzednich zbiorników, mianowicie metodą refulacji. Uwodniony namuł wypompowano i odprowadzono rurociągami do tymczasowego zbiornika - deponatora zlokalizowanego w parku Wodziczki. Odbywało się tam odsączanie, a następnie wywóz mułu. Ze stawu wydobyto ok. 7,5 tys. m3 mułu po odsączeniu. Sposób i termin odmulenia dna stawu został uzgodniony z Radą Osiedla Sołacz. Dzięki wybranej metodzie można było przeprowadzić prace bez konieczności wyłączania z użytkowania terenów parkowych. Dodatkowo odremontowano taras widokowy oraz przeprowadzono prace umacniające brzegi. W obrębie kamiennego mostku (budowli piętrząco-upustowej i kanału upustowego) wykonano prace konserwacyjno-remontowe.

Zadanie zostało przeprowadzone dzięki współpracy oraz licznym konsultacjom pomiędzy inwestorem, którym był Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania a Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz Radą Osiedla Sołacz.

Akwen o opisanym wyżej charakterze bez okresowego pogłębiania i oczyszczania z namułów wypełniłby się osadami i z czasem przekształcił w bagno. Według inwestora, przeprowadzone prace przyczyniły się do zwiększenia pojemności retencyjnej na cieku Bogdanka, poprawiły zdolność samooczyszczania wód oraz stabilizację poziomu wód gruntowych.

Józef Wosicki

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki