Bioodpady - można dostać żółta kartkę

2019-11-16

Minęły prawie dwa lata odkąd pisaliśmy o brązowych pojemnikach - zobacz artykuł. Przez ten czas liczba odbieranych w Poznaniu i okolicach bioodpadów zwiększyła się znacznie. Dzięki dobrym wynikom zbiórki, gminom zrzeszonym w ZM GOAP będzie łatwiej osiągnąć poziomy recyklingu wyznaczone przez przepisy prawa unijnego oraz krajowego.

Przyszedł czas na dokonanie korekt w naszym postępowaniu z odpadami biodegradowalnymi. Okazuje się, że nie zawsze wiemy co należy wrzucać do brązowych pojemników.

Pamiętajmy, że do pojemników na bioodpady powinny trafiać wyłącznie odpady organiczne, jak: odpadki kuchenne, obierki z jarzyn i owoców, przeterminowane warzywa i owoce, fusy z kawy i herbaty, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego, produkty zbożowe, kwiaty cięte i doniczkowe, trawa i liście, rozdrobnione gałęzie, skorupki jaj, pieczywo.

Niestety mieszkańcy wyrzucają nie tylko artykuły spożywcze, które nie nadają się do kompostowania (np. mięso), ale także odpady niemające nic wspólnego z frakcją „BIO” np. gruz budowlany, materiały poremontowe, opakowania plastikowe itp. Do pojemników trafiają kości, odchody zwierząt, popiół, ziemia i kamienie. Należy pamiętać, że nieprawidłowe zachowanie jednego mieszkańca, który lekceważy obowiązujące zasady i wrzuci do brązowego pojemnika pieluchę lub koci żwirek, niweczy starania wielu innych ludzi, którzy zbierali odpady prawidłowo.

Jeżeli nie mamy specjalnego worka biodegradowalnego, a dokładniej kompostowal- nego, pamiętajmy, że wrzucając bioodpady do pojemnika powinniśmy najpierw oddzielić je od folii, a zabrudzoną foliówkę wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Poprawne zachowanie powinno zatem polegać na wrzuceniu bioodpadów LUZEM do brązowego pojemnika. Bioodpady przed wrzuceniem do pojemnika możemy też gromadzić w specjalnych kompostowalnych workach, które nie będą powodowały pogorszenia jakości zebranych w nich odpadów. Biodegradowalne woreczki na odpady można kupić w niektórych sklepach sieciowych na terenie aglomeracji poznańskiej.

Do gromadzenia bioodpadów wykorzystuje się specjalne brązowe pojemniki z otworami wentylacyjnymi w ściankach i z rusztem na dnie. Dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków spowalniane jest gnicie odpadów, a co za tym idzie, powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo, zastosowanie pojemników z rusztem wpływa na zmniejszenie objętości gromadzonych w nich odpadów.

Przestrzeganie powyższych zasad gwarantuje, że zbierane bioodpady zachowają swoje właściwości, a obsługująca aglomerację poznańską instalacja (Biokompostownia) będzie mogła je efektywnie przetwarzać. W procesie odzysku z bioodpadów pozyskiwany jest dobrej jakości kompost o walorach nawozowych, wytwarzana jest również energia elektryczna oraz cieplna. Pozyskana w ten sposób energia wykorzystywana jest do zasilania instalacji Biokompostowni. Natomiast nawóz powstały w wyniku kompostowania wykorzystywany jest z pożytkiem dla środowiska: w rolnictwie, ogrodnictwie, na miejskich terenach zielonych i wszędzie tam, gdzie natura ma szansę wygrać z brukowanymi oraz betonowymi ścieżkami. Mieszkańcy mogą być pewni, że wyrzucane przez nich bioodpady nie zmarnują się.

Uwaga!

Gdy okazuje się, że w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów znajdują się inne odpady niż te dla których danych pojemnik jest dedykowany, to odbierający odpady umieszcza na pojemniku żółtą naklejkę ostrzegawczą Selektywna zbiórka niezgodna z Regulaminem. W takim przypadku odpady zostaną odebrane w terminie zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Jeżeli w pojemniku znajdą się takie, których GOAP w ogóle nie odbiera, informacja o nieprawidłowej zbiórce zostanie przekazana do ZM GOAP.

Pamiętajmy, że 6 września br. znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a jednym z jej głównych założeń jest obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w sposób nieprawidłowy będzie skutkować wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zabudowie wielorodzinnej istnieje zasada współodpowiedzialności mieszkańców za właściwą gospodarkę odpadami. Nieprawidłowe postępowanie jednego czy kilku mieszkańców, może rodzić negatywne konsekwencje dla wszystkich. W tym zakresie obowiązuje zasada „zbiorowej odpowiedzialności”, dlatego zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i stosowania jej w swoich domach.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki