Powstała Koalicja Północno-Zachodnich Osiedli Miasta Poznania

2016-04-28

W dniu dzisiejszym w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna Koalicji Północno-Zachodnich Osiedli Miasta Poznania.

Koalicję stosownymi uchwałami powołały rady osiedla Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Sołacz i Strze- szyn.

Współpraca osiedli w ramach Koalicji będzie polegała w szczególności na: wymianie informacji, poglądów i doświadczeń, wzajemnym wsparciu działań podejmowanych przez osiedla, realizacji wspólnych działań na rzecz mieszkańców. Koalicja ma charakter otwarty. Akces do niej mogą złożyć inne osiedla, które wyrażą wolę współpracy i uzyskają akceptację Koalicji.

Osiedla wchodzące w skład Koalicji mają podobną strukturę, zarówno pod względem urbanistycznym, jak i spo- łecznym oraz łączy je usytuowanie w Północno-Zachodnim Klinie Zieleni Miasta Poznania, co nakłada na nie szczególne zadania w zakresie dbania o zrównoważony rozwój tej części miasta.

Od kilku lat przedstawiciele Osiedli Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Sołacz i Strzeszyn współpracują ze sobą w tym zakresie. Ponadto współpraca jest realizowana również w ramach programu Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec, w której przedstawiciele osiedli jeżyckich wymieniają się spostrzeżeniami nt. porządku i bezpie- czeństwa na comiesięcznych spotkaniach z funkcjonariuszami Policji w Komisariacie Poznań-Jeżyce.

Prócz tego wymienione wyżej osiedla organizują przy wspólnym wsparciu festyny dla mieszkańców i turystyczne spotkania integrujące.

W ten sposób rady osiedli północno-zachodniej części Miasta przekazują mieszkańcom, władzom i urzędom, jednostkom miejskim i innym podmiotom informację, że samorządowe jednostki pomocnicze zamierzają zacieśniać współpracę, dzięki czemu możliwości realizacji w szczególności: wymiany informacji, poglądów i doświadczeń, wzajemnego wsparcia inicjatyw podejmowanych przez Osiedla, wspólnych działań na rzecz mieszkańców będą w lepszym stopniu uporządkowane merytorycznie i metodycznie.

Rady osiedli podejmując współpracę w ramach koalicji podkreślają potrzebę zrównoważonego rozwoju tej części Poznania, w której od lat trzydziestych XX w., dzięki koncepcji Władysława Czarneckiego, tworzy się unikatowy w skali europejskiej układ parkowo-leśny wzdłuż naturalnej doliny Bogdanki, mający na celu ochronę wód i prz- ewietrzanie miasta. Układ ten, przy coraz większym zanieczyszczeniu Poznania smogiem i cząstkami PM10, winien być traktowany ze szczególnym pietyzmem. Pomocne w tym powinny być nierzadko pomijane zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, która przez Polskę została przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, a także inne akty prawne, w szczególności Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne.

Żyjemy w złożonym biosystemie, który należy rozpatrywać w sposób holistyczny, mając na uwadze jego otwartość i oddziaływanie wewnętrzne, jak i wpływ jego elementów na szeroko rozumiane otoczenie. Temu ma służyć powołana do życia koalicja.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki