Stanowisko Rady Osiedla Sołacz w sprawie przyszłości Golęcina i Rusałki

2014-06-19

Trwają konsultacje społeczne na temat przyszłości Golęcina i Rusałki. Poznaniacy mogą się wypowiedzieć na temat zmian oczekiwanych na tym wyjątkowym obszarze. Jako Rada Osiedla Sołacz mamy następujące uwagi ogólne:

Najistotniejsza kwestia

Należy zachować charakter terenu zbliżony do naturalnego, uwzględniając walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz środowiskowe a szczególnie czystość wód i ochronę zieleni. Proponowane rozwiązania muszą brać pod uwagę chłonność tego terenu i uniemożliwić jego przeinwestowanie, które spowodowałoby degradację tego obszaru.

Priorytetowa funkcja terenów

Priorytetem powinna być ogólna dostępność omawianych terenów.

Ze względu na unikatowe położenie (równocześnie w centrum miasta i w obrębie „Zachodniego Klina Zieleni”) powinno się przede wszystkim stwarzać warunki do wypoczynku i czynnego uprawiania sportu.

Jako zasadę postulujemy lokalizowanie dyscyplin umożliwiających czynne ich uprawianie (np. tenis, lekkoatletyka itp.) a nie bierne (żużel, futbol amerykański itp.) przez mieszkańców odwiedzających obiekty zlokalizowane na Golęcinie i nad Rusałką.

Lokalizacja sportu żużlowego ze względów ochrony środowiska jest wątpliwa. Należy wykonać badania sprawdzające poziom hałasu i obiektywnie ocenić jego wpływ na korzystanie z pozostałych funkcji Golęcina - na przykład na komfort ludzi wypoczywających w Ogrodzie Dendrologicznym i innych ogólnodostępnych miejscach w okolicy czy uprawiających sport. Istotna będzie zapewne, bez względu na preferencje mieszkańców, opinia Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wpływu takich zawodów i treningów na otoczenie.

Komunikacja

Komunikacja powinna być ograniczona do pieszej i rowerowej. Dojazd samochodem należy zapewnić jedynie do parkingów usytuowanych na obrzeżach. Dla skomunikowania części Golęcina położonej w pobliżu ulicy Niestachowskiej niezbędne jest zbudowanie dojazdu dla samochodów od tej ulicy.

Rusałka

Okres najbliższych lat powinien zostać wykorzystany przez Miasto do zaprojektowania i przeprowadzenia modernizacji Ośrodka „Rusałka”. W ostatnim czasie wykazywaliśmy, że poprawa standardu Ośrodka nie będzie możliwa bez udziału Miasta. Przekazanie środków finansowych na remonty i nowe obiekty podmiotowi niepublicznemu zmniejsza możliwość wpływu społeczeństwa na całe przedsięwzięcie.

Czystość wody w jeziorze wymaga ciągłego monitorowania. Dużym problemem jest zarastanie akwenu.

Kolejnym problemem jest zalesianie prowadzone nad Rusałką bez jakichkolwiek analiz krajobrazowych, co niszczy walory tego terenu. Wprowadzone kilka lat temu na południowym brzegi jeziora Rusałka regularne zadrzewienia rzędowe są obcym elementem w krajobrazie o charakterze naturalnym, a dodatkowo zamykają widoki na jezioro. W opinii botaników wprowadzone gatunki są obce występującym tu cennym siedliskom.

Bogdanka

Najważniejszymi elementami tworzącymi wyjątkowy charakter tego terenu są zieleń i woda. Szkieletem zachodniego klina zieleni jest dolina Bogdanki. Postulujemy przywrócenie naturalnego biegu rzeki na odcinku od jeziora Rusałka do Parku Sołackiego. Wiąże się to z odsłonięciem koryta rzeki oraz odpowiednim ukształtowaniem jej brzegów i otoczeniem zielenią izolacyjną. Stworzy to możliwość poprowadzenia wzdłuż Bogdanki ciągów: spacerowego i rowerowego.


Szanowni Państwo,

Zachęcamy do przekazywanie opinii Państwa w tej sprawie. Nasze stanowisko zawiera propozycję, którą możemy odpowiednio zmodyfikować po wzięciu pod uwagę Państwa głosów. Najwygodniejszym dla nas sposobem komunikowania się jest droga mailowa na adres rosolacz@onet.pl. Grupa mieszkających na Sołaczu zwolenników sportu żużlowego już skorzystała z tej możliwości, a zaprezentowane przez nich wnioski wpłynęły na treść powyższego opracowania.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki