Wnioski do projektu Studium

2014-02-18

Rada Osiedla Sołacz podjęła uchwałę i przesłała swoje uwagi do powstającego PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA.

Jest to bardzo istotny dokument planistyczny, który określa politykę przestrzenną miasta na najbliższe lata, aż do uchwalenia kolejnego studium. Nasze uwagi dotyczyły przede wszystkim pierścieniowo-klinowego układu zieleni, który jest cennym elementem planu miasta Poznania:

Uwaga generalna:

SPRZECIWIAMY SIĘ WPROWADZANIU ZABUDOWY W OBRĘBIE KLINÓW ZIELENI, STANOWIĄCYCH ISTOTNY WALOR STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA. OCHRONA PIERŚCIENIOWO-KLINOWEGO UKŁADU ZIELENI POWINNA BYĆ JEDNYM Z PRIORYTETÓW NOWEGO STUDIUM.

W dokumencie wprowadzającym (KIERUNKI) podkreśla się znaczenie układu zieleni, postuluje się jego ochronę i poszerzenie, natomiast w zapisach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów wprowadza się zabudowę i praktycznie powoduje deprecjacje tych cennych terenów.

Oto nasze wnioski szczegółowe:

 1. Kliny zieleni należy chronić przed wprowadzaniem nowej zabudowy, również na specjalnych warunkach:
  • MN/MW* - tereny Niestachowa, na południe od ul. Litewskiej
  • MW* - tereny na północ od parku Wodziczki
  • MN/MW* - tereny na południe od parku Wodziczki
  • MW/U - tereny AZS przy ul. Pułaskiego/Przepadek
 2. Należy, zgodnie z obowiązującymi do dziś dokumentami i tendencjami dążyć do powiększenia i wzmocnienia obszarów zieleni, szczególnie w strefie śródmiejskiej.
 3. Idea miasta zwartego w szczególny sposób nakłada obowiązek zachowania, ochrony i wzmocnienia klinów zieleni ponieważ ich rola wobec zwiększonej intensywności zabudowy i chłonności terenu będzie tym bardziej istotna. Uzupełnianie i intensyfikowanie zabudowy nie może odbywać się kosztem ingerencji w kliny zieleni.
 4. Należy zdecydowanie zmniejszyć wskaźniki umożliwiające zabudowę terenów sportowych m.in. w klinach zieleni np. Teren US2* obejmujący tereny sportowe Golęcina.
 5. Należy pozostawić teren rekreacyjny w sąsiedztwie ul. Pułaskiego/Przepadek jako niezabudowany.
 6. Konieczne jest określenie znacznie wyższej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zielonych ZS w klinach zieleni.

Podsumowanie:

WPROWADZENIE ZABUDOWY NA TERENY KLINÓW ZIELENI SPOWODUJE DEGRADACJĘ TYCH ISTOTNYCH ELEMENTÓW STRUKTURY MIASTA POZNANIA, POGORSZY WARUNKI MIESZKANIOWE I PRZYRODNICZE W KLINACH ZIELENI I ICH SĄSIEDZTWIE, SPOWODUJE NIEODWRACALNE ZMIANY W EKOSYSTEMIE I ZNIWECZY PRAWIE STULETNIE OSIĄGNIĘCIA URBANISTYCZNE POLEGAJĄCE NA ZAPROWADZENIU I UTRZYMANIU PIERŚCIENIOWO-KLINOWEGO SYSTEMU ZIELENI W POZNANIU.

Swoje uwagi do projektu Studium, o podobnej treci, przesłało również Towarzystwo Przyjaciół Sołacza.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki