Wieżowce przy ulicy Drzymały

2012-04-02

Rada Osiedla Sołacz skierowała pismo do Prezydenta Miasta Poznania i Wydziału Urbanistyki i Architektury dotyczące postępowania w sprawie wniosków Zero 1 sp. z o.o. o pozwolenie na budowę na terenie działek przy ulicy Drzymały.

Wyrażamy w nim swoje przekonanie, że proponowane przez inwestora sposoby zagospodarowania terenu są sprzeczne z zasadami ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zapisami w studium oraz wytycznymi przygotowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tym wnioskujemy, aby do chwili uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wydawać żadnej decyzji o warunkach zabudowy, natomiast w przypadku analizowania sąsiedztwa kierować się przede wszystkim parametrami wyznaczonymi przez układ Sołacza, a nie późniejszej zabudowy blokowej leżącej poza terenem Sołacza - obcej dla tego rejonu.

Zwróciliśmy uwagę, że cały zespół domów istniejących przy ulicy Drzymały wpisany jest do rejestru obiektów chronionych. Przede wszystkim jednak zaproponowany sposób zagospodarowania terenu jest rażąco sprzeczny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Przedmiotowy teren jest oznaczony w Studium symbolem M3n, dla którego między innymi obowiązuje kształtowanie zabudowy mieszkaniowej willowej, utrzymującej charakter i gabaryty zabudowy istniejącej. Odpowiednie zapisy studium dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - zobacz Studium.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki