Uchwalono Plan W rejonie ulicy Golęcińskiej

2011-07-20

W dniu 12.07.2011 Rada Miasta Poznania uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Golęcińskiej.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie (32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: ul. Lutycka, ul. Golęcińska, linia kolejowa relacji Poznań - Piła oraz od strony południowej lasy wokół jeziora Rusałka. Powierzchnia 28 ha.

Na obszarze planu ustalono następujące przeznaczenia terenów:

  1. Teren zieleni objęty formą ochrony NATURA 2000 - Fort VIa, podlegający ścisłej ochronie konserwatorskiej.
  2. Teren lasu w klinie zieleni.
  3. Teren lasu i zazieleń w klinie zieleni
  4. Teren zieleni w klinie zieleni
  5. Teren zabudowy usługowej oświaty lub szkolnictwa wyższego w klinie zieleni.
  6. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w klinie zieleni.

Skutki uchwalenia planu to:

  • koszty budowy dróg, ścieżek rowerowych
  • koszty uporządkowania terenu i odnowy klina zieleni

Ogólna wartośc kosztów wynosi + 1.462.000 złotych.

Dane z prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze na terenie uchwalonego planu

Fort VIa (Stockhausen), którego całkowita powierzchnia zieleni wynosi ok. 5,3 ha, w tym aleja klonów rosnących wzdłuż drogi dojazdowej do fortu, liczne zadrzewienia i zakrzewienia jak: robinia akacjowa, dąb szypułkowy, grab zwyczajny oraz inne gatunki drzew.

W pobliżu zachodniej granicy znajdują się pomniki przyrody - grupa 8 drzew wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Pomników Przyrody, w tym 6 jesionów wyniosłych o obwodach 310 do 554 cm. W pobliżu budynku Zespołu Szkół Technicznych rośnie lipa drobnolistna o obwodzie 344 cm oraz wysokości 24 m.

Fort VIa jest także jednym z ważniejszych zimowisk nietoperzy w Poznaniu.

Liczną grupę zwierząt na tym terenie stanowią bezkręgowce, a spośród ssaków: sarny, wiewiórki pospolite i krety.

Na terenach przyfortecznych miejsca gniazdowania znalazły ptaki - na przykład kosy, gawrony i kawki.

Na obszarze o symbolu Kz - UO nakazano ochronę schronów mobilizacyjnych, objętych ochroną konserwatorską i wpisanych do rejestru zabytków.

Zapisy mpzp dla obszaru W rejonie ulicy Golęcińskiej ustalają ponadto nadzór archeologiczno-konserwatorski podczas wykonywania wszelkich robót ziemnych na terenach wchodzących w granice planu w zakresie wymaganym przepisami odrębnymi.

Przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenów położonych w granicy planu miejscowego zaproponowane w projekcie tego planu są zgodne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania oraz uwzględniają cele ekologiczne, wskazane w Programie ochrony środowiska dla Miasta Poznania na lata 2009 - 2012.

Środowisko przyrodnicze - jego poszczególne komponenty, ich stan i jakość, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podlega monitoringowi (zarówno pod względem jakościowym i ilościowym) odpowiednich organów ochrony środowiska. Ponadto, zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istnieje obowiązek przeprowadzania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu dokonania oceny aktualności planów miejscowych, w tym również zakresu realizacji ich ustaleń.

Obowiązek ten leży po stronie Prezydenta Miasta. Analiza ta powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w czasie każdej kadencji Rady Gminy.

Niniejszy plan miejscowy będzie obowiązywał po trzydziestu dniach od dnia uchwalenia.

Danuta Kańska

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki