Budynek po drukarni przy ulicy Pułaskiego

2011-07-20

W imieniu Rady Osiedla Sołacz przewodnicząca Rady skierowała do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych pismo popierające wynajęcie nieruchomości z budynkiem po byłej drukarni stowarzyszeniu Ulica.

Oto treść tego pisma:

W związku z prośbą Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych zawartą w piśmie z dnia 10.05.2011, Rada Osiedla Sołacz stwierdza, iż nie posiada uprawnień do wydawania opinii: na temat Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Ulica w zakresie działalności prowadzonej przy ul. Pułaskiego 21a, gdyż nie jest organem kontrolnym, ani też nie sprawuje nadzoru nad działalnością w/w Stowarzyszenia. Ponadto informujemy, że w/w Stowarzyszenie nie współpracowało z Radą Osiedla Sołacz, wobec czego również nie możemy wypowiedzieć się co do jego działalności.

Rada Osiedla po zapoznaniu się w dniu 8.06.2011 z wyjaśnieniami Pana Dyr. Pucka dotyczącymi sposobu wykorzystania nieruchomości położonej przy ul. Pułaskiego w Poznaniu uważa, że bardziej uzasadnione byłoby wynajęcie przedmiotowej nieruchomości Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Ulica, które prowadzi w szerokim zakresie działalność społeczno-kulturalną.

Rada jest zdecydowanie przeciwna umiejscowieniu na przedmiotowej nieruchomości komercyjnej działalności hotelowo-gastronomicznej. Z taką działalnością związane jest zwiększenie ruchu samochodowego i zwiększenie ilości spalin.

Należy pamiętać, że w/w teren jest integralną częścią zachodniego klina zieleni i zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, podlega monitoringowi organów ochrony środowiska.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki